Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2015

0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind viaciasteczkowa ciasteczkowa
collectmoment
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw

December 19 2014

collectmoment
2586 8b92 500
Warszawa, Królikarnia
Reposted fromohhh ohhh viafoodforsoul foodforsoul

November 30 2014

collectmoment
9082 ab26
Reposted fromDoopamina Doopamina viafoodforsoul foodforsoul

November 20 2014

collectmoment
Reposted fromcats cats viasaphirka saphirka

October 29 2014

collectmoment
Zmieniamy się. Wszyscy. Bezpowrotnie. Jakaś część w człowieku pozostaje niezmieniona: rdzeń, czyste serce, które wynosimy z dzieciństwa. Obrasta ono jednak kolejnymi warstwami i dziecko, którym byliśmy, ulega zniekształceniu, aż stanie się dorosłym, kimś tak różnym i tak zwyrodniałym w stosunku do pierwowzoru, ze gdyby to dziecko mogło spojrzeć na siebie z zewnątrz, nie rozpoznałoby dorosłego, którym się stało, i z pewnością byłoby sobą przerażone.
— Bernard Minier, Krąg
Reposted frommefir mefir viaankaottak94 ankaottak94
collectmoment
2808 f730 500
Nie czekaj!
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaMaryiczary Maryiczary

October 13 2014

collectmoment
4277 3a19
Prague
collectmoment
3160 a4b6

July 22 2014

collectmoment
6058 43e7
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa

July 16 2014

collectmoment
4526 1129

June 13 2014

collectmoment

June 11 2014

collectmoment
3654 8e9a

June 05 2014

8876 cb0b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawisniowysad wisniowysad

May 04 2014

collectmoment
Błędy człowieka czynią go sympatycznym.
— Johann Wolfgang Goethe

March 21 2014

collectmoment
Na dziś i od dziś! :  Ma Ci się chcieć! Do kurwy nędzy ogarnij się! Biegaj, ćwicz, ucz się, dbaj o siebie! Pokochaj siebie..
— ciasteczkowa.
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viainpassing inpassing

February 23 2014

collectmoment
2090 8dac
Reposted fromweightless weightless viakarmacoma karmacoma

February 14 2014

collectmoment
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion viasaphirka saphirka

February 11 2014

collectmoment

January 20 2014

collectmoment
4230 05b0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl